Zai wazzen baaide altied zuneg west. Net veur d'twijde wereldoorlog wazzen Tjibbe en Siene traauwd, zunder fiebelekwinken. Gain bruloft en gain ringen. Gewoon mit d'ollu en twij oompies as getugen noar t gemaintehuus en kloar wazzen ze. Tjibbe waarkte bie d'boer as vaste knecht en kon veur waaineg hure t aarbaidershuusie noast grode boerenplaotse betrekken. In koamer ston n holtkaggel en meer nait. Van olle plaanken dij Tjibbe bie nkander zöcht haar timmerde hai n toavel, stoulen en n bedstee. Van d'ollu kregen ze wat potten en pannen.

Tjibbe en zien Siene wazzen haarde waarkers. sZummers huilp Siene op t laand mit bie t eerappel ruden en bieten op aine zetten. Bie t huusie haren zai n klaain lappie grond van d'boer in bruuklain kregen woar zai heur gruinten op verbaauwden. Bonen in t sniebonenvat en de rest wuir inweckt. Der wuir niks votgoeid. Omdat Tjibbe goud kon scheuveln dee e swinters, as t ies op daip lag, aan sikkom elke spekloperij mit. Maistieds won e de wedstried en kwam e mit mooie labbe spek thuus. Joa, bie winterdag wuir der spek eten. Siene bakte den t spek in panne op d'holtkaggel. In t spekvet wuiren den d'eer-appels of zukswat bakt.
Noa poar joar schafte Tjibbe n sege aan veur de melk en keze. Kovvie dronken ze nait, te duur. As zai wat dronken was t brannekkelthee, in dizze tied weer in de mode. Joa, zai haren sikkom ales van zukzulf, eten uut toene en holt veur kaggel uut t Sellingerbos. Wel haren ze sunt de sege kocht was en Tjibbe hom in t schuurtje ploatst haar, last van rötten. Kwam ook omdat zai aan landskaande bie t daip woonden. Het begrootte Tjibbe om vergif, röddekruud, te kopen. Hai wos wel n beder menaar om van dij rötten of te kommen. Van n plaankie en wat kibbegoas muik e n röddevale, woar rödde wel in mor nait uut kon. Hij zedde de vale in t schuurtje mit n klaain stukkie spekswore der in.

Volgende dag zag e dat ter al n dikke rödde in de vale zat. Hai gung weer noar binnen en pakde ain van Siene heur olle braaipinnen. Hiernoa dee e deure van d'holt-kaggel open en legde de braaipinne op d'brandende holtblokken. Noa zetje wui de braaipinne roodgluiend.
Tjibbe pakde mit n nadde labbe de glinne pinne uut d'kaggel en luip der mit noar schuurtje. Doar streek e mit de pinne over de rugge van de rödde. t Baist begon te gieren as swien. Noa zetje stopde Tjibbe en zee in zukzulf 'van dij rötten bin wie d'eerste tied verlöst'.
En dat was n woarhaid as n kou.
t Geld wat deur heur verdaind wuir, gung in n ol koukblikke onder t bedstee. Biezundere dingen kochten zai zuk noeit, zai misten niks.
En dit gung joar noa joar deur. Kinder wollen ze nait hebben, dat wazzen toch mor opvreters en haanden-binders. En zo ruik d'koukblikke stoareg aan vol. Siene, dij over t geld gung, moande Tjibbe om grotere blikke, laifst zo'n vaarkaanten theeblik avn Tik-Tak. Terwiel ze van d'krudenier nait de grootste klanten wazzen, kreeg Tjibbe van hom toch zo'n lege theekiste. Kiste kwam weer onder t bedstee. Sums haren ze over t geld, wat ze der mit doun wollen. Steevaaste zee Tjibbe den dat ze doar loater n wereldraaize op n schip van gungen moaken mit zien baaident. Hai loog d'helfte, want as e noar Siene keek wos dat e heur echt nait mit nam.

Loatste joaren wazzen veur heur golden tieden west. Ze kregen zo mor AOW en Tjibbe hoalde t eten vergees bie de nèjermoodse 'voedselbank' op t Knoal.
Tjibbe en Siene wazzen nou om en bie zo'n 65 joar traauwd. d'Ol boer was al uut tied kommen.
d'Nèje jonge boer was al even bie heur west. Schudkoppend haar e d'olle kwinne bekeken. "Joe betoalen hier nog altied 10 gulden hure per moand veur?"
Joa, haren zai zegd, baange dat d'hure verhoogd zol worden. Boer haar zegd dat zai der tot heur dood konden blieven wonen en dat ze d'hure van dij loezege tientje ook konden holden. Stokbliede wazzen ze west.
n Haile tientje in de moand der bie in t blik.

Volgende dag was Siene noar t Knoal goan, noar d'inbringwinkel. Doar haren ze goedkope meubeltjes. Zai wol Tjibbe en zukzulf traktaren op n mooi kassie veur in koamer. Toun zai de man in winkel vruig wat dat kassie mos kosten, keek hai heur n zetje aan en zee toun: "Dat kassie kriegen joe vergees van mie en k bring hom joe ook thuus".
Zai zat nou in koamer noar t kassie te kieken. Boven zatten twij loagies en onder twij deurtjes. Zai pakde d'theekiste onder t bedstee vot en dee hom open. Zai hoalde t pepiergeld uut d'kiste en legde ales netjes op stoapeltjes in t kassie.
t Klaaingeld luit zai in t kissie zitten. Mit n sleudeltje kon ze kasdeurtjes ook nog op slöt doun. Kiste dee ze weer onder t bedstee.

sOavends toun Tjibbe thuuskwam wees zai hom bliede t kassie aan. Hai wui rood om de kop en begon te reren tot e schoem in de mondhouken haar. Zai pebaarde hom te zeggen dat t kassie vergees was.
"Doe lokst doe rötwief. Geld over de baalke smieten hestoe doan. Uut mien ogen, doe kreng!"
Nog noeit was e zo tegen heur te kere goan. Mit n vergrelde kop was in t bedstee doken en haar niks meer zegd. Baange haar zai de nacht op stoule in koamer deurbrocht, zunder te kinnen sloapen. sMörnsvroug, veur dat Tjibbe wakker was, gung zai noar boeten en gung lopend noar heur zuster op Troapel.

Toun Tjibbe wakker wuir, hemmelde hai zuk wat mit n nat washaandje om kop tou. Hai haar n schele kopzere en as e aan dij röttege Siene docht wuir e weer helleg. Mit n vergrelde kop greep e t kassie mit baaide haanden en tol hom de koamer uut. Boeten kwakde hai t kassie op t heubultje van de sege. Mit n klibbe goot e wat petreulie over dij schietkaaste. Hai stak de braand der in en mos achteruut stappen, zo hoog sluigen de vlammen omhoog.
Noa n uur was der niks meer van t kassie en heubultje over. Toun vuur doofd was, was zien kwoadhaid ook over.

Toun Siene soavends trugge kwam en hai vertelde wat e mit dij rötkassie doan haar, zag dat zai wit om neuze wuir, mor zai zee niks.
Aanderdoags, toun e thuus kwam was Siene weer vot. Mor op toavel lag n braivie. Hai begunde t braive muizoam te lezen.
Loater wuir verteld dat hai vaste bonden op n brancard òfvoerd was, luud bölkend en vluikend. Buren haren plietsie beld toun bie Tjibbe en Siene d'roamen der uut vlogen.

Siene was loater nog n moal bie hom op bezuik west in d'inrichten, mor hai haar heur nait aankeken en allènt mor in zukzulf mummeld.
Zuster haar tegen Siene zegd dat hai veurgoud op raaize was en zai haar noar heur veurheufd wezen.

Naar boven
Terug